Obecní knihovna Vražkov
Místní knihovnu, místo kde si můžete půjčit knihu nebo surfovat po internetu naleznete v budově OÚ Vražkov.

Knihovna byla v září 2012 vybavena funkční výpočetní technikou s nepřetržitým připojením k internetu.Tato skutečnost umožní zvyšování informační a počítačové gramotnosti občanů v obci a snižování handicapu přístupu k novým technologiím.Uživatelé výpočetní techniky mohou pracovat se získanými informacemi a daty z internetu, pracovat se základními aplikacemi MS Office, se zvukovými a obrazovými záznamy, tisknout potřebné dokumenty, kopírovat dokumenty apod.Uživatelé musí mít alespoň základní znalosti s ovládáním PC, základních aplikací a Internetu.

Poskytování služeb knihoven upravuje §4 zákona č.257/2001 Sb.- (Zákon o knihovnách).

Obecní knihovna ve Vražkově poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

 • a) výpůjční služby
 • b) meziknihovní služby
 • c) informační služby:
  • 1) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • 2) přístup na internet

Uvedené služby poskytuje knihovna pouze registrovaným uživatelům, a to bezplatně.

Způsob registrace uživatele v knihovně

 • 1) Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • 2) Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 • 3) Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Přístup k internetu

 • v úředních hodinách obecního úřadu, viz sekce Kontakt
 • V ostatní dny po dohodě s pracovníky obecního úřadu

Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. (Doporučujeme seznámit se s knihovním řádem - je k dispozici v knihovně , na obecním úřadě a na internetových stránkách