Povinně zveřejňované informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Vražkov

2. Důvod a způsob založení

Obec Vražkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Příspěvková organizace: Mateřská škola Vražkov

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Vražkov, Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem

4.3. Úřední hodiny
viz Kontakty

4.4. Telefonní čísla
416 871 292

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.vrazkov.cz

4.7. Adresa e-podatelny
vrazkov@vrazkov.cz
Datová schránka: 4mrbjn8

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

15520-471/0100

6. IČ

00264644

7. DIČ

Obec Vražkov není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.2. Rozpočet
viz stránka rozpočet

9. Žádosti o informace

Možnost podání: ústně, písemně, elektronicky - viz stránka kontakt

10. Příjem žádostí a dalších podání

Možnost podání: ústně, písemně, elektronicky - viz stránka kontakt

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu: Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce: Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání: Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy viz stránka přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy
viz stránka vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informacíObecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv


např.: https://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv

16.2. Výhradní licence


např.: https://autorske-pravo.info/licence/

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka výroční zprávy