Žádost o finanční příspěvek na akci, projekt, činnost
Systém přidělování finančních příspěvků /grantů/ Obce Vražkov

Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Systém přidělování finančních příspěvků /grantů/ Obce Vražkov

1. Základní ustanovení

Finanční příspěvky /granty/ poskytuje Obec Vražkov ze svého schváleného rozpočtu. Cílem grantů je podpora v oblasti sportovních, kulturních, společenských, sociálních a jiných aktivit v regionu obce Vražkov.
Žadatelem může být:
-    právnická osoba neziskového charakteru /spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace/,
které svou činností přispívají k rozvoji sportovního, kulturního a společenského života v obci Vražkov, nebo se jinak podílí na zlepšování kvality života občanů v naší obci.
Granty v rámci schváleného obecního rozpočtu do výše 20 000 Kč schvaluje starosta obce Vražkov.
Granty nad 20 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo Obce Vražkov.
Veškeré granty jsou rozdělovány na základě písemně podané žádosti.

Žádosti o granty se podávají na předepsaném formuláři v termínu: Do konce měsíce listopadu daného roku.
Předepsaný formulář je ke stažení na www.vrazkov.cz  
V tištěné podobě jsou formuláře k dispozici na Obecním úřadě ve Vražkově.

2. Grantové zásady vymezují tyto oblasti podpory:

Kultura:  

 •  Podpora činnosti kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže
 • Podpora kulturních tradic obce
 • Kulturně vzdělávací činnost /výstavy, semináře, vzdělávací akce/
 • Festivaly, přehlídky, kulturní počiny na území obce

Sport a tělovýchova:

 • Příspěvek na zajištění chodu místních sportovních organizací
 • Činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu
 • Turnaje jednotlivců a družstev
 • Sportovní akce

Sociální oblast:

 • Činnosti v oblasti protidrogové prevence
 • Projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany
 • Činnosti v oblasti prevence kriminality

Životní prostředí:

 • Příspěvek na činnost mysliveckých a chovatelských činností /např. revitalizace krajiny – zalesnění/

3. Podání a přijetí žádosti:

 1. Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné podobě na Obecním úřadě ve Vražkově nebo zašle elektronicky na adresu  ouvrazkov@rete.cz.
 2. Všechny přijaté žádosti se evidují, datum přijetí.
 3. Nutnou a neodvolatelnou podmínkou je podání žádosti v termínu. Žádosti podané po termínu nebudou řešeny a automaticky spadají do dalšího roku.

Na základě rozhodnutí starosty obce nebo zastupitelstva obce bude vyhotovena smlouva.
Obec vyzve jednotlivé subjekty, kterým budou poskytnuty příspěvky, aby se dostavily k podpisu této smlouvy. V ní bude uveden účel, na který lze peníze využít a termín vyúčtování příspěvku.
Bezprostředně po podpisu smlouvy bude organizaci poskytnuta přidělená částka – buď na účet, nebo v hotovosti.
Veškeré příspěvky je nutné vyúčtovat do 15. prosince!!!!
Včasné, správné a úplné vyúčtování je předpokladem pro kladné posouzení žádostí v dalších letech.